17دلیل محكم برای اینكه به مردبودن خودافتخاركنید:


1-همیشه ازنام خانوادگی شمااستفاده میشه.

2-مدت زمان مكالمه تلفنی شماحداكثر30ثانیه ست.

3-برای یك مسافرت یك هفته ای فقط به یك ساك كوچیك دستی نیازدارین.

4-درتمام شیشه های مرباوترشی راخودتون بازمیكنین.

5-دوستاتون توجهی به كاهش یاافزایش وزنتون ندارن.

6-لازم نیست یه كیف پراز لوازم بی فایده رودنبال خودتون راه بندازین.

7-آماده شدن ورفتنتون به حموم فقط 10دقیقه طول میكشه.

8-همكاراتون نمیتونن اشكتون رودربیارن.

9-اگه توسه34 سالگی هم مجردباشین احدی بهتون گیرنمیده.

10-رنگ اجزای صورتتون درهرصورت طبیعیه.

11-بایه دسته گل میتونیدبسیاری ازمشكلات احتمالی روحل كنین.

12-وقتی قراره براتون مهمون بیادلازم نیست شمااتاق روجمع كنین.

13-بدون هدیه میتونیدبه دیدن تمام اقوام ودوستاتون برید.

14-میتونین آرزوی هرپست ومقامی روداشته باشین.

15-حداقل 20راه برای بازكردن درهربطری نوشابه داخلی وخارجی بلدین.

16-ضرورتی نداره كه روزتولددوستاتون یادتون بمونه.

17-وبالاخره روزی یه پیرمردموفق خواهیدشد!!!